Handbok för ledare, spelare och föräldrar

Innebandysektionen IF Ariel

Utgåva 1 | 2019-09-09

Syftet med denna handbok är att samla policydokument som gäller för ledare, spelare och föräldrar inom IF Ariels innebandyverksamhet. Detta dokument har tagits fram av Innebandysektionens styrelse och godkänts och antagits av IF Ariels styrelse.

Verksamhetsidé

Vi vill erbjuda en levande innebandyverksamhet i Kristdala. Vi vill verka för att barn och ungdomar i vårt område får möjlighet att testa innebandy. Vi vill aktivt arbeta för att behålla så många spelare som möjligt så länge upp i åldrarna som möjligt.

Alla i verksamheten ska verka för att skapa ett livslångt intresse för idrott och motion. Lek, kamratskap och social gemenskap prioriteras och alla barn och ungdomar ges chans att vara med. Barn och ungdomar, både killar och tjejer, ska ges chans att utveckla i sin egen takt och stimuleras till personlig och idrottslig utveckling utifrån individens förutsättningar.

Framförallt när det gäller barn så är strävan att alla får vara med. Alla som är uttagna till match ska spela lika mycket. Vår förening får inte bli ett forum för utslagning och toppning när det gäller barn eller ungdomar, dvs alla som spelar på grön, blå eller röd serier.

I föreningens verksamhet ska vi arbeta för att stärka barns och ungdomars självbild, deras tro på sig själva och känsla av att vara bra på något som är viktig för gemenskapen. Vi vill att våra ledare, i kommunikationen med varje spelare, uppmärksammar det spelaren är bra på och betonar och förstärker det i spelarens vidare utveckling. På så sätt byggs spelarens tro på sig själv och sina möjligheter att utvecklas och nå nya uppsatta mål.

Ledarpolicy

Ledarna ska visa stort engagemang, förmedlar en positiv inställning och stötta laget och varje individuell spelare så de får möjlighet att utvecklas på ett bra sätt.

Som ledare i IF Ariel ska jag:

 • följa klubbens policy, värdegrund och regler
 • närvara på de möten som föreningen kallar till
 • uppträda på ett föredömligt sätt både på och utanför planen
 • verka för att skapa goda relationer mellan spelare, föräldrar, ledare, andra lag inom föreningen, samt även våra motståndare, domare och andra funktionärer
 • fortbilda mig enligt SIU-modellen och delta i de utbildningar som föreningen erbjuder
 • hålla i minst ett föräldramöte per termin
 • vid körningar i IF Ariels regi ska jag följa trafikreglerna och kör på ett föredömligt sätt

Speltid under matcher och cuper

Deltagande vid träning ska premieras. Alla som är uttagna till match ska spela lika mycket.

Toppning under match eller cup är inte tillåten för barn och ungdomar under 16 år. Vid boxplay eller powerplay får tränaren använda aktiv coachning på lämpligt sätt, t.ex sätta in spelare som har tränat särskilt på dessa moment. Tränaren ansvarar alltid för att detta är kommunicerat innan match till samtliga spelare.

Om man vid match behöver låna spelare tar man kontakt med ledaren för det laget man lånar ifrån, aldrig direkt med spelare. Ledare från det utlånade laget bestämmer vilken spelare som lånas ut.

Rekrytering av nya ledare

Under inledningsfasen av den ungdomsutveckling som föreningen genomför rekryteras i första hand ledare ur respektive föräldragrupp. Föreningen har som mål att hålla två-fyra ledarmöten/säsong där ledare träffas för utbildning, erfarenhetsutbyte och information.

Även ungdomar från 15-år får vara med som assisterande tränare som ett sätt att vidare utvecklas. Ungdomsledare ska alltid vara ett föredöme, både i ord och i handling!

Ledare väntas utbilda sig enligt Svenska Innebandys utbildningssystem och mer information om hur utbildningstillfällena tillhandahållas inför säsongstart.

Spelarpolicy

Här ges alla möjlighet för att vara med utvecklas i sin egen takt.

Som spelare i IF Ariel ska jag:

 • följa förenings regler
 • visa respekt för andra, både på och utanför planen
 • stå för egen utrustning vid träningar och match (klubba, skyddsglasögon)
 • komma i tid till träning, match och andra arrangemang som klubben anordnar
 • ta hand om mitt matchställ och lämnar tillbaka den när jag slutar vara aktiv i föreningen
 • meddela frånvaro så tidigt som möjligt
 • värna om lagkänslan
 • motverka all form av mobbning i det egna laget och i klubben i stort
 • vara en förebild och fungera som fadder för yngre spelare
 • använd skyddsglasögon på både träning och match (gäller alla spelare på grön, blå eller röd serier). Skyddsglasögon rekommenderas för samtliga spelare. Föreningens försäkring täcker ej ögonskada om man inte hade skyddsglasögon vid skadetillfället.
 • gå föreningens domarutbildning (gäller från och med den säsong spelaren fyller 15 år)
 • uppträda alltid drogfritt och nyktert i de forum jag befinner mig i, t ex träningar, matcher och cuper

Föräldrapolicy

Föräldrar spelar, liksom ledarna, en central roll och är av avgörande betydelse för föreningens löpande verksamhet. Föräldrar utgör den givna grunden för rekrytering av ledare och andra åtaganden.

Tänk på att som förälder alltid vara en god förebild för alla barn och ungdomar, framförallt vid matcher, där domarna många gånger är väldigt unga.

Som förälder i IF Ariel ska jag:

 • närvara på föräldramöte i samband med säsongstart
 • ta del av klubbens målsättning och policy
 • hjälpa mitt barn komma i tid till träningar och matcher samt stötta mitt barn i såväl med- som motgång
 • heja på barnen under match, men låta ledarna sköta coachningen
 • framför kritik och åsikter på ett sakligt och korrekt sätt
 • vid körningar i IF Ariel regi ska jag följa trafikreglerna och kör på ett föredömligt sätt
 • hjälpa det egna laget (t.ex, kiosk, sekretariatet, tvätta matchkläder, skjutsa, m.m.)
 • föräldrar väntas hjälpa till med föreningens arrangemang då det är tack vara dessa intäkter att vi kan bedriva verksamheten utan höga avgifter (se Arrangemang)

Medlemsavgift/träningsavgift

 • Medlemsavgift och träningsavgift bestäms av styrelsen inför varje år/säsong. I medlemsavgiften ingår ett matchställ som lånas ifrån föreningen under säsongen.
 • Alla spelare och ledare ska vara medlemmar.
 • Alla spelare i klubben ska även betala träningsavgift.
 • Spelarlicens erhålls efter att både medlemsavgift och träningsavgift är betalda.
 • Licensen är spelarens försäkring om en skada skulle uppstå.

Cuper

 • IF Ariel står för anmälningsavgiften för en cup per säsong och lag.
 • Ytterligare medverkan i cuper betalas av spelare.
 • IF Ariel står ej för resor till och från cuper.

Utbildning

Ledarutbildning

Målsättning är att samtliga tränare och ledare som arbetar inom ungdomsorganisation skall ha genomgått tränarutbildning enligt svensk innebandys utvecklingsmodell. Föreningen undersöker och meddelar om olika kurstillfällen inför säsongstart och löpande under säsongen.

 • Minst en ledare per lag måste ha ledarlicens.
 • Vid match måste minst en ledare i båset ha ledarlicens.
 • Spelare från 15 år uppmuntras även att gå ledarutbildning.

Domarutbildning

Klubben anordnar föreningsdomarutbildning varje år. Från 15 år och uppåt ska IF Ariels spelare utbilda sig för att döma ungdomsmatcher.

Domarpolicy

IF Ariel ska vara självförsörjande med föreningsdomare.

Målsättningen är att alla som är 14 år och uppåt ska ha gått Matchledar- eller Domarutbildningen.

Om en person har utfört Matchledar- eller Ungdomsdomare utbildningen endast en gång ska dom få stöd vid det första tillfället dom leder en match utav en person som har gått utbildningen åtminstone ett tillfälle tidigare.

Föreningen IF Ariel betalar inte ut arvode till föreningsdomare.

Sekretariat

I sekretariatet ska man alltid vara två stycken som tillsammans ansvarar för protokollskrivning och styrning av klocka med poängställning. För de matcher där man ska rapportera live (s.k. live-rapportering) loggar man in i IBIS med en ledares inloggning.

IF Ariel anordnar utbildning för föräldrar, supportrar och spelare som kan tänka sig hjälpa till med sekretariatet.

Ungdomslagen ansvarar själva för att bemanna sekretariatet.

Resepolicy

 • Resebudget för varje säsong bestäms av styrelsen.
 • Varje lag ansvarar för samordning av sina egna resor.
 • Ansvarig för resor inom innebandysektionen samt kassör ansvarar för att resebudgeten hålls.

Resor med egna personbilar

Samåkning bör så långt som möjligt utnyttjas.

Hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler ska respekteras.

Resor med buss

För att en resa med buss ska subventioneras av IF Ariel måste resan verifieras med ansvarig för resor inom innebandysektionen innan bokning. Dessutom ska redovisning av antalet betalande passagerare samt insamlade pengar lämnas till ansvarig för resor inom innebandysektionen senast en vecka efter resa.

Kriterier* för att resa med buss ska vara befogad:

 1. Bör resans längd överskrida 15 mil enkel resa.
 2. Bör minst 25 betalande passagerare (inklusive spelare och ledare) resa. Avgift för enskilda passagerare bestäms av IF Ariels styrelse.
 3. Bör väder/vägförhållanden vara sådana att resa med buss kan motiveras.

*Kan resan med buss finansiera sig själv med antalet passagerare behöver ej kriterier 1–3 uppfyllas.

Arrangemang

Aktiva medlemmar samt målsmän för aktiva medlemmar under 18 år förväntas att hjälpa till vid arrangemang anordnade av IF Ariel.

Försäljning

Försäljningar (t.ex, lotter, Newbody, osv) kommer att anordnas varje säsong för att generera pengar till IF Ariels verksamhet. Detta är ett mycket viktigt tillskott till kassa.

 • Vilka produkter som ska säljas bestäms av styrelsen.
 • Alla aktiva medlemmar ska medverka i försäljningar som arrangeras av IF Ariel.
 • En undre gräns för försäljning av antal enheter fastställs och ska följas. Den undre gränsen gäller för samtliga aktiva medlemmar folkbokförda på samma adress.
 • Uppnås inte den undre gränsen ska resterande försäljningsvärde betalas av den aktiva medlemmen.

Kiosk

 • Kiosken ska hållas öppen vid samtliga hemmamatcher
 • Varje lag ansvarar själva för att bemanna och hålla kiosken öppen vid hemmamatcher.
 • Ledare för respektive lag ansvarar för att kassaskrin med växelkassa och nycklar finns tillgängliga.
 • Ytterligare information/instruktioner finns i kiosken.
 • Supporterklubben ansvarar för inköp av varor.

Drogpolicy 

Dopning och narkotika 

Allt bruk och hantering av narkotiska preparat är förbjuden enligt svensk lag. Vi tillåter inte att spelare eller ledare använder narkotika eller prestationshöjande medel. Skulle vi inom vår förenings verksamhet upptäcka att någon spelare eller ledare använder eller förvarar narkotika eller dopningspreparat agerar vi enligt följande. 

 • Ledare/styrelsesamtal och föräldrakontakt om spelaren är under 18 år. 
 • Kontakt med sociala myndigheter och polisanmälan. 
 • Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning av ovanstående åtgärder. 

Alkohol 

Vi tillåter inte att våra ungdomar dricker alkohol inom föreningens verksamhet. Vi tillåter inte heller att våra ungdomar deltar i verksamhet med alkohol i kroppen. Om vi upptäcker något av detta agerar vi enligt följande: 

 • Direkt enskilt samtal med berörd person. 
 • Därefter samtal med vårdnadshavare som får hämta personen. 
 • Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning av ovanstående. 

Som ledare, seniorspelare, funktionär eller medlem med övrig funktion är det viktigt att tänka på sitt personliga ansvar, vi är alla förebilder för ungdomarna. Därför gäller följande regler inom vår verksamhet. 

 • Inga alkoholhaltiga drycker eller droger får förekomma bland ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet. 
 • Ingen förtäring av alkohol eller droger på festarrangemang för ungdomar. 
 • Det är under inga omständigheter tillåtet att delta i föreningens idrottsverksamhet så länge man har alkohol i kroppen. 

Policy mot Mobbning, Trakasserier, Kränkning och Diskriminering

Alla medlemmar i IF Ariel har rätt till samma bemötande samt till integritet och respekt för sin person. Det är allas rätt att vara med. Vi jobbar för att det ska finnas plats för alla och det är en självklarhet för oss inom föreningen att alla barn och ungdomar har samma värde oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller om andra individuella förutsättningar finns.

Föreningen accepterar inte kränkande särbehandling i någon form. Med kränkande särbehandling menas psykiskt våld, social utstötning, trakasserier eller andra handlingar som medför psykisk eller fysisk ohälsa.

 I ovanstående ingår även kränkande särbehandling på sociala medier.

 Exempel på kränkande särbehandling är:

 • Förtal
 • Nätmobbing
 • Social utfrysning
 • Sexuella trakasserier
 • Uttalande och handlingar som nedvärderar personer utifrån kön, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller om andra individuella förutsättningar finns.
 • Personkonflikter som övergår i handlingar som bryter mot föreningens värderingar.

Tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och relationsproblem är inte att anse som kränkande särbehandling, men ska likväl hanteras av respektive ledare när de uppstår.

Det är den utsattes upplevelser som är avgörande för åtgärdens art inte omgivningens tolkningar.

Om någon inom IF Ariel blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande särbehandling rapporteras händelsen i första hand till ledare som i sin tur rapporterar till sektionens styrelse.

Styrelsen kontaktar de berörda inklusive eventuella målsmän för att starta en utredning av händelsen och vidta åtgärder för att en liknande situation inte ska uppstå igen. Kränkningar bemöts med tillsägelse och diskussion. I de fall då den berörda är under 18 år vidtalas även dennes vårdnadshavare. Vid upprepande kränkningar kan styrelsen besluta om avstängning och eller uteslutning från föreningens verksamhet.